C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Psalm 111:9

Psalm 111:9

Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden;
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld;
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.

Christelijke e-card: Psalm 111:5

Psalm 111:5

Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.

Christelijke e-card: Psalm 111:4

Psalm 111:4

Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt,
de HEERE is genadig en barmhartig.

Christelijke e-card: Psalm 111:3

Psalm 111:3

Zijn daden zijn vol majesteit en glorie,
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

Christelijke e-card: Psalm 111:1-2

Psalm 111:1-2

Halleluja!
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de HEERE zijn groot,
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden.

Christelijke e-card: Psalm 18:31b

Psalm 18:31b

De HEERE is een schild
voor allen die tot Hem
de toevlucht nemen.

Christelijke e-card: Mattheüs 11:28

Mattheüs 11:28

Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast bent,
en Ik zal u rust geven.

Christelijke e-card: Zefanja 3:12

Zefanja 3:12

Maar Ik zal in uw midden doen overblijven
een ellendig en arm volk. Zij zullen
op de Naam van de HEERE vertrouwen.

Christelijke e-card: Jesaja 41:10

Jesaja 41:10

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.

Christelijke e-card: Openbaring 22:7

Openbaring 22:7

En zie, Ik kom spoedig.
Zalig is hij die de woorden
van de profetie van dit boek in acht neemt.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:2-3a

1 Johannes 4:2-3a

Hieraan leert u de Geest van God kennen:
elke geest die belijdt dat Jezus Christus
in het vlees gekomen is, is uit God;
En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus
in het vlees gekomen is, is niet uit God;

Christelijke e-card: Mattheüs 1:25

Mattheüs 1:25

Jozef had geen gemeenschap met haar
totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had;
en hij gaf Hem de naam Jezus.

Christelijke e-card: Zefanja 3:17

Zefanja 3:17

De HEERE, uw God, is in uw midden,
een Held, Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Christelijke e-card: Openbaring 19:9a

Openbaring 19:9a

En hij zei tegen mij: Schrijf:
Zalig zijn zij die geroepen zijn
tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.

Christelijke e-card: Psalm 122:1

Psalm 122:1

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

Christelijke e-card: Psalmen 84:5

Psalmen 84:5

Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend.

[Sela]

Christelijke e-card: Openbaring 5:14

Openbaring 5:14

En de vier dieren zeiden: Amen.
En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer
en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

Christelijke e-card: Openbaring 5:9

Openbaring 5:9

En zij zongen een nieuw lied en zeiden:
U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen,
want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed,
uit elke stam, taal, volk en natie.

Christelijke e-card: Openbaring 14:13

Openbaring 14:13

Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen,
en hun werken volgen met hen.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:10

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen,
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond
als verzoening voor onze zonden.

First | Previous |
Pagina 1/ 33 - - - -
| |