C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Johannes 14:27

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Christelijke e-card: Kolossenzen 3:14

Kolossenzen 3:14

En doe boven dit alles de liefde aan,
die de band van de volmaaktheid is.

Christelijke e-card: Kolossenzen 3:1

Kolossenzen 3:1

Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is,
Die aan de rechterhand van God zit.

Christelijke e-card: Romeinen 6:9

Romeinen 6:9

Wij weten toch dat Christus,
nu Hij is opgewekt uit de doden,
niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem.

Christelijke e-card: Hebreeën 8:12

Hebreeën 8:12

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag
beslist niet meer denken.

Christelijke e-card: Johannes 1:29

Johannes 1:29

Zie het Lam van God,
dat de zonde van de wereld wegneemt!

Christelijke e-card: Johannes 10:11

Johannes 10:11

Ik ben de goede Herder;
de goede herder geeft zijn leven
voor de schapen.

Christelijke e-card: Johannes 10:10b

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben
en overvloed hebben.

Christelijke e-card: Jeremia 31:11

Jeremia 31:11

Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht,
en hem verlost uit de hand van hem
die sterker was dan hij.

Christelijke e-card: Jeremia 1:12

Jeremia 1:12

Toen zei de HEERE tegen mij:
Dat hebt u goed gezien,
want Ik waak over Mijn woord
om dat te doen.

Christelijke e-card: Psalm 111:9

Psalm 111:9

Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden;
Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld;
Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.

Christelijke e-card: Psalm 111:5

Psalm 111:5

Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.
Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.

Christelijke e-card: Psalm 111:4

Psalm 111:4

Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt,
de HEERE is genadig en barmhartig.

Christelijke e-card: Psalm 111:3

Psalm 111:3

Zijn daden zijn vol majesteit en glorie,
Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

Christelijke e-card: Psalm 111:1-2

Psalm 111:1-2

Halleluja!
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de HEERE zijn groot,
zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden.

Christelijke e-card: Psalm 18:31b

Psalm 18:31b

De HEERE is een schild
voor allen die tot Hem
de toevlucht nemen.

Christelijke e-card: Mattheüs 11:28

Mattheüs 11:28

Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast bent,
en Ik zal u rust geven.

Christelijke e-card: Zefanja 3:12

Zefanja 3:12

Maar Ik zal in uw midden doen overblijven
een ellendig en arm volk. Zij zullen
op de Naam van de HEERE vertrouwen.

Christelijke e-card: Jesaja 41:10

Jesaja 41:10

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.

Christelijke e-card: Openbaring 22:7

Openbaring 22:7

En zie, Ik kom spoedig.
Zalig is hij die de woorden
van de profetie van dit boek in acht neemt.

First | Previous |
Pagina 1/ 33 - - - -
| |