C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: Jesaja 44:6

Jesaja 44:6

Zo zegt de HEERE, de ​Koning​ van Israël,
zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,
en buiten Mij is er geen God.

Christelijke e-card: Micha 5:1

Micha 5:1

En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

Christelijke e-card: Micha 6:8

Micha 6:8

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Christelijke e-card: Micha 4:5

Micha 4:5

Want alle volken gaan op weg,
elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen op weg gaan
in de Naam van de HEERE, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Christelijke e-card: Hebreeën 1:10-11

Hebreeën 1:10-11

In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
Die zullen vergaan, maar U blijft altijd.
En ze zullen alle verslijten als een gewaad.

Christelijke e-card: Psalm 68:20

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.
Sela

Christelijke e-card: Filippenzen 1:21

Filippenzen 1:21

Want het leven is voor mij ​Christus​
en het sterven is voor mij winst.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:20

Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen,
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus,

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9b,10b

2 Korinthe 12:9b,10b

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van ​Christus​ in mij komt wonen...
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:13

Filippenzen 4:13

Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus, Die mij kracht geeft.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:6

Filippenzen 4:6

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God;

Christelijke e-card: Filippenzen 4:19

Filippenzen 4:19

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Christelijke e-card: Jesaja 55:9

Jesaja 55:9

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 143:11

Psalm 143:11

HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw ​gerechtigheid.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Christelijke e-card: Psalm 143:8

Psalm 143:8

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Handelingen 17:25

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend
alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen
het leven, de adem en alle dingen geeft.

Christelijke e-card: Handelingen 17:24

Handelingen 17:24

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,
woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 8:4b

1 Korinthe 8:4b

Wij weten dat een ​afgod​ niets is in de wereld
en dat er geen andere God is dan Eén.

First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |