C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- Pagina 2/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Psalm 1:1-2

Psalm 1:1-2

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Christelijke e-card: Lukas 11:28

Lukas 11:28

Veeleer zijn zij zalig
die het Woord van God horen
en het bewaren.

Christelijke e-card: Hebreeën 1:1

Hebreeën 1:1

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen
tot de vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.

Christelijke e-card: Handelingen 13:38

Handelingen 13:38

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders,
dat door Hem aan u ​vergeving​ van de ​zonden​ verkondigd wordt.

Christelijke e-card: Mattheüs 1:16

Mattheüs 1:16

Jakob​ verwekte ​Jozef, de man van ​Maria,
uit wie geboren is ​Jezus, Die ​Christus​ genoemd wordt.

Christelijke e-card: Jesaja 44:6

Jesaja 44:6

Zo zegt de HEERE, de ​Koning​ van Israël,
zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,
en buiten Mij is er geen God.

Christelijke e-card: Micha 5:1

Micha 5:1

En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

Christelijke e-card: Micha 6:8

Micha 6:8

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Christelijke e-card: Micha 4:5

Micha 4:5

Want alle volken gaan op weg,
elk in de naam van zijn god,
maar wij zullen op weg gaan
in de Naam van de HEERE, onze God,
voor eeuwig en altijd.

Christelijke e-card: Hebreeën 1:10-11

Hebreeën 1:10-11

In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
Die zullen vergaan, maar U blijft altijd.
En ze zullen alle verslijten als een gewaad.

Christelijke e-card: Psalm 68:20

Psalm 68:20

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.
Sela

Christelijke e-card: Filippenzen 1:21

Filippenzen 1:21

Want het leven is voor mij ​Christus​
en het sterven is voor mij winst.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:20

Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen,
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus,

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9b,10b

2 Korinthe 12:9b,10b

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van ​Christus​ in mij komt wonen...
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:13

Filippenzen 4:13

Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus, Die mij kracht geeft.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:6

Filippenzen 4:6

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God;

Christelijke e-card: Filippenzen 4:19

Filippenzen 4:19

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Christelijke e-card: Jesaja 55:9

Jesaja 55:9

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 143:11

Psalm 143:11

HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw ​gerechtigheid.

- Pagina 2/ 32 - - - -
| |