C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- Pagina 2/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Openbaring 19:9a

Openbaring 19:9a

En hij zei tegen mij: Schrijf:
Zalig zijn zij die geroepen zijn
tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.

Christelijke e-card: Psalm 122:1

Psalm 122:1

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

Christelijke e-card: Psalmen 84:5

Psalmen 84:5

Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,
zij loven U voortdurend.

[Sela]

Christelijke e-card: Openbaring 5:14

Openbaring 5:14

En de vier dieren zeiden: Amen.
En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer
en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

Christelijke e-card: Openbaring 5:9

Openbaring 5:9

En zij zongen een nieuw lied en zeiden:
U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen,
want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed,
uit elke stam, taal, volk en natie.

Christelijke e-card: Openbaring 14:13

Openbaring 14:13

Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen,
en hun werken volgen met hen.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:10

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen,
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond
als verzoening voor onze zonden.

Christelijke e-card: Hooglied 1:16a

Hooglied 1:16a

Zie, U bent mooi, mijn Liefste,
ja, lieflijk.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:10

Filippenzen 3:10

opdat ik Hem mag kennen,
en de kracht van Zijn opstanding
en de gemeenschap met Zijn lijden,
doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.

Christelijke e-card: Efeze 2:8

Efeze 2:8

Want uit genade bent u zalig geworden,
door het geloof, en dat niet uit u,
het is de gave van God;

Christelijke e-card: 1 Petrus 1:24-25

1 Petrus 1:24-25

Want alle vlees is als gras
en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras.
Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.
En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Christelijke e-card: Psalm 62:8

Psalm 62:8

In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots,
mijn toevlucht is in God.

Christelijke e-card: Psalm 10:14

Psalm 10:14

Ú ziet het wél, want U aanschouwt
de moeite en het verdriet
opdat men het in Uw hand geeft;

Christelijke e-card: Romeinen 15:13

Romeinen 15:13

De God nu van de hoop moge u vervullen
met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat u overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest.

Christelijke e-card: Psalm 32:1

Psalm 32:1

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.

Christelijke e-card: Deuteronomium 6:5

Deuteronomium 6:5

Daarom zult u de HEERE, uw God,
liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Christelijke e-card: Deuteronomium 6:4

Deuteronomium 6:4

Luister, Israël!
De HEERE, onze God,
de HEERE is één!

Christelijke e-card: Deuteronomium 32:4

Deuteronomium 32:4

Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Christelijke e-card: Markus 9:24

Markus 9:24

En meteen riep de vader van het kind onder tranen:
Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Christelijke e-card: Hebreeën 11:1

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

- Pagina 2/ 33 - - - -
| |