C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - Pagina 3/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Christelijke e-card: Psalm 143:8

Psalm 143:8

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Handelingen 17:25

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend
alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen
het leven, de adem en alle dingen geeft.

Christelijke e-card: Handelingen 17:24

Handelingen 17:24

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,
woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 8:4b

1 Korinthe 8:4b

Wij weten dat een ​afgod​ niets is in de wereld
en dat er geen andere God is dan Eén.

Christelijke e-card: Psalm 35:3

Psalm 35:3

Zeg tegen mijn ziel:
Ik ben uw heil.

Christelijke e-card: Psalm 27:9b

Psalm 27:9b

U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek
en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.

Christelijke e-card: Psalm 20:8

Psalm 20:8

Dezen vertrouwen op ​strijdwagens​ en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE,
onze God in herinnering roepen.

Christelijke e-card: Psalm 25:18

Psalm 25:18

Zie mijn ellende en mijn moeite,
neem weg al mijn ​zonden.

Christelijke e-card: Psalm 25:4

Psalm 25:4

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Christelijke e-card: Psalm 25:6

Psalm 25:6

Denk aan Uw ​barmhartigheid, HEERE,
en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.

Christelijke e-card: Johannes 14:26

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest,
Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u in alles onderwijzen
en u in herinnering brengen
alles wat Ik u gezegd heb.

Christelijke e-card: Mattheüs 9:37-38

Mattheüs 9:37-38

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid​ daarom tot de Heere van de oogst
dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 3:16

1 Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel,
groot is het geheimenis van de godsvrucht:
God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd in de Geest,
is verschenen aan de ​engelen,
is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:20

Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen,
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus.

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken
boven alle naam,

Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

Filippenzen 2:8

En in gedaante als een mens bevonden,
heeft Hij Zichzelf vernederd
en is gehoorzaam geworden,
tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Christelijke e-card: Romeinen 8:34b

Romeinen 8:34b

Christus​ is het Die gestorven is,
ja wat meer is, Die ook ​opgewekt​ is,
Die ook aan de rechterhand van God is,
Die ook voor ons pleit.

Christelijke e-card: Johannes 19:14

Johannes 19:14

En het was de voorbereiding van het Pascha,
ongeveer het zesde uur; en Pilatus zei tegen de ​Joden:
Zie, uw ​Koning!

Christelijke e-card: Jesaja 53:10

Jesaja 53:10

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen,
Hij heeft Hem ​ziek​ gemaakt.
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

- - Pagina 3/ 32 - - - -
| |