C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 30/ 32 - -
| |
Christelijke e-card: Hooglied 2:14

Hooglied 2:14

Mijn duif in de kloven van de rots,
in de schuilplaats van de bergwand,
laat Mij uw gedaante zien,
laat Mij uw stem horen.
Want uw stem is zoet
en uw gedaante is bekoorlijk.

Christelijke e-card: Psalm 91:4

Psalm 91:4

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

Christelijke e-card: Spreuken 29:25

Spreuken 29:25

Mensenvrees legt iemand een valstrik,
maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.

Christelijke e-card: Numeri 6:26

Numeri 6:26

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Christelijke e-card: Numeri 6:25

Numeri 6:25

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

Christelijke e-card: Numeri 6:24

Numeri 6:24

De HEERE zegene u en behoede u!

Christelijke e-card: Lukas 15:20

Lukas 15:20

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

Christelijke e-card: Efeze 6:10

Efeze 6:10

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Christelijke e-card: Spreuken 8:17

Spreuken 8:17

Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:8

1 Johannes 4:8

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Christelijke e-card: Prediker 9:9

Prediker 9:9

Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon.

Christelijke e-card: Romeinen 5:1

Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Christelijke e-card: Prediker 3:1

Prediker 3:1

Voor alles is er een vastgestelde tijd,
en een tijd voor elk voornemen onder de hemel.

Christelijke e-card: Johannes 14:2

Johannes 14:2

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:10

Filippenzen 3:10

opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding

Christelijke e-card: Psalm 139:16

Psalm 139:16

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

Christelijke e-card: 2 Korinthe 1:5

2 Korinthe 1:5

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt,
zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.

Christelijke e-card: Psalm 41:4

Psalm 41:4

De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank;
als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.

Christelijke e-card: Romeinen 10:11

Romeinen 10:11

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Christelijke e-card: Hooglied 1:16

Hooglied 1:16

Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk.
Ja, onze rustbank is het groene loof.

- - - - Pagina 30/ 32 - -
| |