C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 5/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: Romeinen 15:33

Romeinen 15:33

En moge de God van de vrede
met u allen zijn.
Amen.

Christelijke e-card: Psalm 119:103

Psalm 119:103

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Christelijke e-card: Jesaja 25:8a

Jesaja 25:8a

Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen
van alle gezichten afwissen.

Christelijke e-card: Jesaja 53:5m,7m

Jesaja 53:5m,7m

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;

Christelijke e-card: Jesaja 50:6

Jesaja 50:6

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel.

Christelijke e-card: Psalm 69:21

Psalm 69:21

Smaad heeft mijn hart gebroken
en ik ben zeer zwak;

ik heb gewacht op medeleven,
maar het is er niet,

op troosters,
maar ik heb ze niet gevonden.

Christelijke e-card: Jesaja 65:24

Jesaja 65:24

En het zal geschieden
dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

Christelijke e-card: Johannes 11:50-51

Johannes 11:50-51

De profetie van Kajafas:
U overweegt niet dat het nuttig voor ons is
dat één Mens sterft voor het volk,
en niet heel het volk verloren gaat.
Dit zei hij echter niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar
profeteerde hij dat Jezus sterven zou
voor het volk.

Christelijke e-card: Mattheüs 17:22-23

Mattheüs 17:22-23

Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen:
De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
in de handen van mensen. En zij zullen Hem doden,
maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.
En zij werden erg bedroefd.

Christelijke e-card: Markus 1:15

Markus 1:15

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;
bekeer u en geloof het Evangelie.

Christelijke e-card: 2 Petrus 3:13

2 Petrus 3:13

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.

Christelijke e-card: Mattheüs 6:19-21

Mattheüs 6:19-21

Verzamel geen schatten voor u op de aarde,
waar mot en roest ze verderven,
en waar dieven inbreken en stelen;

verzamel schatten voor u in de hemel,
waar geen mot of roest ze verderft,
en waar dieven niet inbreken of stelen;

want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Christelijke e-card: Jesaja 40:15a,18

Jesaja 40:15a,18

Zie, de volken worden beschouwd
als een druppel aan een emmer,
als een stofje op de weegschaal.
Met wie zou u God willen vergelijken,
of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?

Christelijke e-card: Jesaja 41:14

Jesaja 41:14

Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël,
Ík help u, spreekt de HEERE,
uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Christelijke e-card: Psalm 3:6

Psalm 3:6

Ik lag neer en sliep;
ik ontwaakte,
want de HEERE
ondersteunde mij.

Christelijke e-card: Psalm 4:9

Psalm 4:9

In vrede zal ik gaan liggen
en weldra slapen,
want U alleen, HEERE,
doet mij veilig wonen.

Christelijke e-card: Openbaring 1:3

Openbaring 1:3

Zalig is hij die leest
en zijn zij die horen de woorden van de profetie,
en die in acht nemen wat daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij.

Christelijke e-card: 2 Thessalonicenzen 3:16

2 Thessalonicenzen 3:16

Moge de Heere van de vrede Zelf
u voortdurend vrede geven op allerlei wijze.
De Heere zij met u allen.

Christelijke e-card: Titus 2:13

Titus 2:13

Wij verwachten de zalige hoop
en verschijning van de heerlijkheid
van de grote God en onze Zaligmaker,
Jezus Christus.

Christelijke e-card: Jesaja 44:24

Jesaja 44:24

Zo zegt de HEERE, uw Verlosser,
Uw Formeerder van de moederschoot af:
Ik ben de HEERE, Die alles doet:
Die de hemel uitspant, Ik alleen,
Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

- - - - Pagina 5/ 30 - - - -
| |