C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 5/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Psalm 20:8

Psalm 20:8

Dezen vertrouwen op ​strijdwagens​ en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE,
onze God in herinnering roepen.

Christelijke e-card: Psalm 25:18

Psalm 25:18

Zie mijn ellende en mijn moeite,
neem weg al mijn ​zonden.

Christelijke e-card: Psalm 25:4

Psalm 25:4

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Christelijke e-card: Psalm 25:6

Psalm 25:6

Denk aan Uw ​barmhartigheid, HEERE,
en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.

Christelijke e-card: Johannes 14:26

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest,
Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u in alles onderwijzen
en u in herinnering brengen
alles wat Ik u gezegd heb.

Christelijke e-card: Mattheüs 9:37-38

Mattheüs 9:37-38

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid​ daarom tot de Heere van de oogst
dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Christelijke e-card: 1 Timotheüs 3:16

1 Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel,
groot is het geheimenis van de godsvrucht:
God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd in de Geest,
is verschenen aan de ​engelen,
is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

Christelijke e-card: Filippenzen 3:20

Filippenzen 3:20

Ons burgerschap is echter in de hemelen,
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus Christus.

Christelijke e-card: Filippenzen 2:9

Filippenzen 2:9

Daarom heeft God
Hem ook bovenmate verhoogd
en heeft Hem een Naam geschonken
boven alle naam,

Christelijke e-card: Filippenzen 2:8

Filippenzen 2:8

En in gedaante als een mens bevonden,
heeft Hij Zichzelf vernederd
en is gehoorzaam geworden,
tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Christelijke e-card: Romeinen 8:34b

Romeinen 8:34b

Christus​ is het Die gestorven is,
ja wat meer is, Die ook ​opgewekt​ is,
Die ook aan de rechterhand van God is,
Die ook voor ons pleit.

Christelijke e-card: Johannes 19:14

Johannes 19:14

En het was de voorbereiding van het Pascha,
ongeveer het zesde uur; en Pilatus zei tegen de ​Joden:
Zie, uw ​Koning!

Christelijke e-card: Jesaja 53:10

Jesaja 53:10

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen,
Hij heeft Hem ​ziek​ gemaakt.
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

Christelijke e-card: Openbaring 1:17b-18a

Openbaring 1:17b-18a

Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.
Amen.

Christelijke e-card: Handelingen 16:31

Handelingen 16:31

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Christelijke e-card: Johannes 18:4

Johannes 18:4

Jezus​ dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou,
trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?

Christelijke e-card: Psalm 104:14

Psalm 104:14

Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

Christelijke e-card: Daniël 9:26a

Daniël 9:26a

Na de tweeënzestig ​weken
zal de ​Messias​ uitgeroeid worden,
maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:7

Filippenzen 4:7

En de ​vrede​ van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw ​harten​ en uw gedachten bewaken in ​Christus​ Jezus.

Christelijke e-card: Psalm 68:36

Psalm 68:36

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.
Geloofd zij God!

- - - - Pagina 5/ 33 - - - -
| |