C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 6/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Habakuk 3:17a,18

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.

Christelijke e-card: Jeremia 14:22

Jeremia 14:22

Zijn er onder de nietige afgoden
van de heidenvolken die het laten regenen,
of kan de hemel regendruppels geven?

Bent U dat niet, de HEERE, onze God?
Wij zien naar U uit,
want al deze dingen doet U!

Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Jesaja 64:8

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige,
Die was, Die is, en Die komt!

Christelijke e-card: Psalm 62:9

Psalm 62:9

Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.

Christelijke e-card: Hebreeën 10:23

Hebreeën 10:23

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden,
want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Christelijke e-card: Romeinen 12:12

Romeinen 12:12

Verblijd u in de hoop.
Wees geduldig in de verdrukking.
Volhard in het gebed.

Christelijke e-card: Jesaja 57:15

Jesaja 57:15

Want zo zegt de Hoge en Verhevene,
Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,
en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
om levend te maken de geest van de nederigen,
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Christelijke e-card: Hebreeën 13:6

Hebreeën 13:6

Daarom zeggen wij met goede moed:
De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen.
Wat zal een mens mij doen?

Christelijke e-card: Hebreeën 13:5b

Hebreeën 13:5b

Wees tevreden met wat u hebt,
want Hij heeft Zelf gezegd:
Ik zal u beslist niet loslaten
en Ik zal u beslist niet verlaten.

Christelijke e-card: Handelingen 2:4

Handelingen 2:4

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en begonnen te spreken in andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Christelijke e-card: Jesaja 44:3

Jesaja 44:3

Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten
en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 15:27a

1 Korinthe 15:27a

Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen.

Christelijke e-card: Psalm 56:9

Psalm 56:9

Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?

Christelijke e-card: Romeinen 15:33

Romeinen 15:33

En moge de God van de vrede
met u allen zijn.
Amen.

Christelijke e-card: Psalm 119:103

Psalm 119:103

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Christelijke e-card: Jesaja 25:8a

Jesaja 25:8a

Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen
van alle gezichten afwissen.

Christelijke e-card: Jesaja 53:5m,7m

Jesaja 53:5m,7m

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;

Christelijke e-card: Jesaja 50:6

Jesaja 50:6

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel.

Christelijke e-card: Psalm 69:21

Psalm 69:21

Smaad heeft mijn hart gebroken
en ik ben zeer zwak;

ik heb gewacht op medeleven,
maar het is er niet,

op troosters,
maar ik heb ze niet gevonden.

- - - - Pagina 6/ 32 - - - -
| |