C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9b,10b

2 Korinthe 12:9b,10b

Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van ​Christus​ over mij kome...
Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:13

Filippenzen 4:13

Ik vermag alle dingen
in Hem, die mij kracht geeft.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:6

Filippenzen 4:6

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging
bekend worden bij God.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:19

Filippenzen 4:19

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom
heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Christelijke e-card: Jesaja 55:9

Jesaja 55:9

Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,
zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 143:11

Psalm 143:11

Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven,
voer naar uw ​gerechtigheid​ mijn ziel uit de benauwdheid,

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God,
uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Christelijke e-card: Psalm 143:8

Psalm 143:8

Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Handelingen 17:25

Hij laat Zich ook niet door mensenhanden dienen,
alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen
leven en adem en alles geeft.

Christelijke e-card: Handelingen 17:24

Handelingen 17:24

De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is,
die een ​Heer​ is van hemel en aarde,
woont niet in tempels met handen gemaakt,

Christelijke e-card: 1 Korinthe 8:4b

1 Korinthe 8:4b

Wij weten, dat er geen ​afgod​ in de wereld bestaat
en dat er geen God is dan Eén.

Christelijke e-card: Psalm 35:3

Psalm 35:3

Zeg tot mijn ziel:
Ik ben uw verlossing.

Christelijke e-card: Psalm 27:9b

Psalm 27:9b

Gij waart mijn hulp;
verwerp mij niet en verlaat mij niet,
o God mijns heils.

Christelijke e-card: Psalm 20:8

Psalm 20:8

Dezen beroemen zich op ​wagens​ en genen op paarden,
maar wij roemen in de naam van de Here, onze God.

Christelijke e-card: Psalm 25:18

Psalm 25:18

Zie op mijn ellende en mijn moeite,
en ​vergeef​ al mijn ​zonden.

Christelijke e-card: Psalm 25:4

Psalm 25:4

HERE, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden,

Christelijke e-card: Psalm 25:6

Psalm 25:6

Gedenk uw ​barmhartigheid, HERE,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid;

Christelijke e-card: Johannes 14:26

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de ​heilige​ ​Geest,
die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal u alles leren en u te binnen brengen
al wat Ik u gezegd heb.

Christelijke e-card: Mattheüs 9:37-38

Mattheüs 9:37-38

Toen zeide Hij tot zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Bidt​ daarom de ​Heer​ van de oogst,
dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |