C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren naar de hemel,
dan die uit de hemel nedergedaald is,
de Zoon des mensen.

Christelijke e-card: Psalm 84:6

Psalm 84:6

Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier ​hart​ de ​gebaande​ wegen zijn.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult gij werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Gedenk, dat Jezus Christus
uit de doden is opgewekt.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Zalig zij die niet gezien hebben
en toch geloven.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:18

Kolossenzen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam, de ​gemeente.
Hij is het begin, de ​eerstgeborene​ uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Pilatus​ zeide tot hen:
Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan?
Zij schreeuwden des te meer: ​Kruisig​ Hem!

Christelijke e-card: Psalm 69:8-9

Psalm 69:8-9

Want om Uwentwil draag ik smaad,
bedekt schaamte mijn gelaat.
Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders,
een onbekende voor de zonen van mijn moeder;

Christelijke e-card: Kolossenzen 2:13,14b

Kolossenzen 2:13,14b

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart
door uw overtredingen en onbesnedenheid
naar het vlees, levend gemaakt met Hem,
toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
door het bewijsstuk uit te wissen,
door het aan het ​kruis​ te nagelen.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:20

Kolossenzen 1:20

En door Hem, ​vrede​ gemaakt hebbende
door het bloed zijns kruises, alle dingen
weder met Zich te verzoenen, door Hem,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Christelijke e-card: Johannes 6:35

Johannes 6:35

Jezus​ zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren
en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Christelijke e-card: Psalm 146:5

Psalm 146:5

Welzalig hij, die de God van ​Jakob​ tot zijn hulpe heeft,
wiens verwachting is op de Here, zijn God.

Christelijke e-card: Mattheüs 16:26

Mattheüs 16:26

Want wat zou het een mens baten,
als hij de gehele wereld won,
maar schade leed aan zijn ziel?
Of wat zal een mens geven
in ruil voor zijn leven?

Christelijke e-card: Mattheüs 7:13-14

Mattheüs 7:13-14

Gaat in door de enge ​poort,
want wijd is [de ​poort] en breed de weg,
die tot het verderf leidt,
en velen zijn er, die daardoor ingaan;
want eng is de ​poort, en smal de weg,
die ten leven leidt,
en weinigen zijn er, die hem vinden.

Christelijke e-card: Mattheüs 7:24

Mattheüs 7:24

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet,
zal gelijken op een verstandig man,
die zijn huis bouwde op de rots.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:6

Mattheüs 5:6

Zalig die hongeren en dorsten naar de ​gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Christelijke e-card: Psalmen 147:9

Psalmen 147:9

De HERE die het ​vee​ zijn voeder geeft,
de jonge raven, als zij roepen.

Christelijke e-card: Jesaja 45:12

Jesaja 45:12

Ik ben het, die de aarde gemaakt
en de mens daarop geschapen heb;
mijn handen hebben de hemelen uitgespannen
en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.

Christelijke e-card: Psalm 1:1-2

Psalm 1:1-2

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

First | Previous |
Pagina 1/ 32 - - - -
| |