C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 30/ 31 -
| |
Christelijke e-card: Psalm 41:4

Psalm 41:4

De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed, in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.

Christelijke e-card: Romeinen 10:11

Romeinen 10:11

Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Christelijke e-card: Hooglied 1:16

Hooglied 1:16

Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk;

Christelijke e-card: Psalm 139:1

Psalm 139:1

HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.

Christelijke e-card: Psalm 104:1

Psalm 104:1

Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.

Christelijke e-card: Psalm 71:9

Psalm 71:9

Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms;
verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

Christelijke e-card: Psalm 90:17

Psalm 90:17

En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Mattheüs 1:21

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Christelijke e-card: Daniël 9:19

Daniël 9:19

O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.

Christelijke e-card: Johannes 14:27

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

Christelijke e-card: Psalm 34:5

Psalm 34:5

Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.

Christelijke e-card: Psalm 33:4

Psalm 33:4

Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:10

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Psalm 22:20

Maar Gij, HEERE! wees niet verre, mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.

Christelijke e-card: Jesaja 55:12

Jesaja 55:12

Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen.

Christelijke e-card: Efeze 3:20-21a

Efeze 3:20-21a

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid

Christelijke e-card: Lukas 22:15

Lukas 22:15

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.

Christelijke e-card: Handelingen 22:16

Handelingen 22:16

En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

Christelijke e-card: Psalm 90:12

Psalm 90:12

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:9

1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,
opdat wij zouden leven door Hem.

- - - - Pagina 30/ 31 -
| |